آموزش

روش نگهداری واستفاده ازموم سردعربی اوچماز

دمای مناسب موم عربی اوچماز برای حصول نتیجه بهتر

ادامه

مراقبت های بعد از انجام اپیلاسیون

برای دریافت بهترین نتیجه ممکن چند روز پس ازانجام اپیلاسیون لطفا دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

ادامه